دانشگاه آزاد واحد تهران شمال-سایت حکیمهکارفرما
شرکت نو اندیش – ابداع طرح و فضامشاور
علی اصغر ذوالفقار- مدیر عاملمدیریت پروژه