سازمان مسکن و شهرسازی استان تهرانکارفرما
سازمان مسکن و شهرسازی استان تهرانمشاور
گروه مهندسین فراگامان دلتاپیمانکار

شرح پروژه: دارای مساحت 3500 مترمربع با تجهیزات کامل دریافت و نگه داری و انتقال خون به مراکز درمانی