سازمان مسکن و شهرسازی استان تهرانکارفرما
سازمان مسکن و شهرسازی استان تهرانمشاور
گروه مهندسین فراگامان دلتاپیمانکار

شرح پروژه: این پروژه بیمارستان 12 تخته خوابه می باشد که دارای اتاق عمل، اتاق رادیولوژی، اتاق عمل سرپایی،کلنیک دندان پزشکی ، داروخانه و... بوده.متراژ این پروژه 1400 متر مربع بوده است.