بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی- شرکت دانشمندکارفرما
گروه مهندسین مشاور پرهونمشاور
گروه مهندسین فراگامان دلتاپیمانکار

شرح پروژه: این پروژه به مساحت 1700 متر مربع بازسازی و مقاوم سازی شده و با اجراء BMS و اجراء مصالح و تجهیزات مدرن اداری در پروژه به مدت 3 ماه انجام گردید. این پروژه به سفارش شرکت دانشمند که هم اکنون در حال بهربرداری از این مجموعه می باشند.


پروژه بازسازی بنیاد- فراگامان دلتا
پروژه بازسازی-فراگامان دلتا
پروژه بازسازی-فراگامان دلتا
پروژه مقاوم سازی و بازسازی بنیاد
اتاق مدیریت بنیاد-فراگامان دلتا
پروژه بازسازی بنیاد - فراگامان دلتا
پروژه بازسازی - بنیاد - فراگامان دلتا