ساختمانها ازهر جامعه ای نماینده مفاهیم فرهنگی آن جامعه هستند. عناصر خارجی وارد شده اگر تطابق فرهنگی نداشته باشد هویتی هم ندارند

معماری ایران همیشه ازاقلیم و سنت و موقعیت جغرافیای خود پیروی کرده تا اینکه  اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج مرج و آشفتگی شد. در این دوره ما شاهد احداث همزمان ساختمانهای هستیم که هر کدام بیانگر یکی از مکاتب فکری دوره های مشخص از تاریخ ایران است

کاخ مرمر به تقلید از معماری سنتی و عمارت شهربانی کل کشور به تقلید از تخت جمشید و ساختمانهای بلدیه (شهرداری) و پست خانه در شمال و جنوب میدان امام (سپه) به از معماری نئوکلاسیسم فرانسه ساخته شدند. در این دوره تلاش شده که پیوندی بین سه طیف فکری به وجود آید: ساختمان های وزارت امور خارجه، اداره پست،صندوق پس انداز بانک ملی را در واقع می توان به عنوان نمونه این گونه ساختمانهای التقاطی نام برد این گرایش متفاوت وبعضا متضاد در معماری این دوره ناشی از اختلاف در گرایشهای سیاسی و ایدِولوژیک این عصر از تاریخ ایران است که ریشه در جریان های عقیدتی سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی دارد

انواع جریان ها..

جریانهای مذکور را می توان به سه دسته تقسیم کرد

1-سنت گرایان

2-غرب گرایان

3- ملی گرایان

گروه اول  سنت گرایان ، که اساس نفکر سیاسی و بینش دینی آنها هماهنگی دین و سیاست و احیا و توسعه سنت های هزار ساله جامعه ایرانی بود. پرچمدار این نهضت ئر آن زمان اول شهید شیخ فضل ا.... نوری و بعد از ایشان سید حسن مدرس  بودند

گروه دوم غرب گرایان که اساس ذهنیت آنها به پفته تقی زاده به تثلید از فرق سر تا انگشت پا از غرب در همه شئون اقتصادی، اجتماعی،سیاسی بود هسته اصلی این گروه را تحصیل کردگان ایرانی تشکیل می دادند که تاز از اروپا به ایران برگشته بودند

گروه سوم ملی گرایان که بنیاد فکری آنها بازگشت به عظمت امپراتوری هخامنشی و ساسانی بود این گروه فرهنگ اسلامی و فرهنگ اروپایی را غیرایرانی  میدانستند و بعنوان جایگزین آها بازگشت به فرهنگ آریایی دو هزار و پانصد ساله را تجویز می کردند

نقطه مشتزک غرب گرایان و ملی گرایان مخالفت با دین و مذهب بود که این امر نیز ناشی از جریانهای به اصطلاح روشنفکرانه مادی گرایانه و توسعه و ترویج نظریات سوسیالیسم و مارکسیسم در بین طبقه تحصیل کرده اروپا بود و سعی داشت هرچه بوی گذشته میداد از بین ببرد عکس خانه وکیل در اردبیل مبهمه هویتی خاصی رو نشون نمیده شاید گفت چند معماری باهم مخلوط شده .

عوامل موثر درشکل دادن هویت به معماری

معماری دارای هویت، بیانگر هویت صاحب و سازندگانش است.همه کارهای باشکوه و ماندگار در حوزه معماری بر اساس نظر افرادی که در آن برهه از زمان زندگی می کردند بنا شده است. این نظرات بسیار ویژه و ثابت اند و از هستی شناسی مردم ریشه گرفته اند و معماری منحصربه فردی را در هر دوره زمانی برای هر ملتی ایجاد کرده اند.در حقیقت هویت در معماری بر اساس نظرات منظم و ثابت  و فعالیت های سازمان یافته شکل گرفته است.این توازن بین فکر و عمل معماری باهویت را شکل می دهد.

اگر هویت در معماری از بین برود باعث بی ثباتی و بی هویتی در جامعه می شود. در این گونه شرایط مردم نمی دانند از معماری چه می خواهند و درنتیجه ترجیح می دهند روش(مد)های زودگذر را جایگزین ارزش ها و فرهنگ های معمول و صحیح کنند.در این باره «لیون کرییرو»می پندارد ظرافت طبع موقتی یکی از عوامل بحران است و اظهار کرده است معماری های زیبای امروزی باید تا دویست سال بعد نیز زیبا باقی بمانند.این نوع از معماری نمیتواند بعد از استفاده مانند یک کالا کار کند. عوامل شکل دادن هویت به معماری را از سه جهت بررسی میکند

بررسی از سه جهت...

الف-اصطلاحات فنی و تخصصی هویت

ب-هویت در معماری

ج-مطالعه مقایسه ای درباره بناهای معماری های معاصر

نتایج نشان میدهند که هفت عامل سازمان دهی فضا،سازمان دهی زمان،سازمان دهی معنا،مطالب مهم طراحی عمومی،شکل وساختار ساختمان ها،مصالح ساختمانی و ارتباط بامفهوم به عنوان عوامل موثر در ایجاد هویت در معماری درنظر گرفته می شود.

تکنیک و هنر در معماری از مهم ترین علامت ها و مشخصه های فرهنگ هر ملت است و در هر دوره تاریخی نمایانگر محیط زندگی بشر است. نوع معماری که مردم میخواهند و اینکه چطور میخواهند آن را بسازند دو موضوع مهم و جدا از هم است. فرهنگ و تکنولوژی مردم،گروه ها و جوامع از مهم ترین عوامل در حوزه معماری اند.

معماری همیشه پیرو قواعد و اصول قطعی شناخته شده است و رابطه ای محکم و ناگسستنی با فرهنگ و همچنین ارزش ها و الگوهای رفتاری جامعه دارد واین موضوع پاسخ این سؤال است که چرا سبک معماری هر دوره ،انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره است.تغییر وتحول در معماری با تغییرات در سایر زمینه های زندگی بشر همسو است.بنابراین این تغییرات برای زندگی ضروری اند و معماری پویا و متحرک پاسخی است به نیازهای جدید بشر. اگر ثبات و استحکام و همچنین خلاقیت و نوآوری در معماری باهم ترکیب شوند می توان به نتیجه خوبی رسید و این دو لازمه معماری خوب هستند.الزام و تعهد به شرق یا غرب یا سنت،تنها معیارهای مهم نیستند.اجتناب ازنوآوری در شکل و ساختار به بهانه احترام به سنت ها ،درواقع بی اعتنایی به هدف اصلی معماری(بهبود زندگی بشر است).

موضوع ارتباط بین فرهنگ و هویت و معماری به عنوان یک جنبه از ارتباط بین بشر و ساختن و بهبود کیفیت محیط زندگی از سوی متفکران و معماران به چالش کشیده شده است.

چند پرسش...

الف-مفهوم هویت در معماری چیست؟  

  ب-چه سازه هایی هویت معماری دارند؟

پاسخ به این سؤالات نیازمند داشتن درک درستی از مفهوم هویت و عوامل مؤثر در شکل   دادن هویت در معماری است.بنابراین در این مقاله ما نگاه تشریحی و توصیفی به مفهوم هویت خواهیم داشت و سپس به تأثیر فرهنگ هر جامعه بر معماری آن جامعه خواهیم پرداخت و همچنین نقش هویت در معماری را بررسی خواهیم کرد ودر یک تحلیل ساختاریافته هفت عامل اساسی و مهم در شکل دادن هویت به معماری ارائه خواهد شد .در آخرین بخش مروری خواهیم داشت بر شاخص ترین و باشکوه ترین بناهای معماری معاصرکه توجهات زیادی را در مجلات علمی جلب کرده اند.در نهایت نیز به ارزیابی مقایسه ای خواهیم پرداخت

مفهوم هویت...

واژه هویت در زمینه های مختلف،تعاریف و معانی متفاوتی دارد. از این رو محققان تعاریف متنوعی برای واژه هویت پیشنهاد کرده اند.مفهوم هویت در زمینه علوم سیاسی و اجتماعی،ساده و درعین حال دشوار است. ساده از این جهت که برای هرکس محسوس است و در عین حال دشوار است چون مطابق نظر «اریک اریکسون» دارای جزئیات زیادی است و این امر باعث می شود که برای فهم پیچیده و دشوار باشد.در اصطلاحات فلسفی،واژه هویت به ذات و ماهیت اشاره می کند و همچنین نوع فیزیکی موجودات. در لغت نامه دهخدا ،هویت اصطلاحی است که برای توصیف خاستگاه و علت هر چیز به کار می رود.واژه هویت گاهی به ذات یک شی که از اشیاء دیگر ممتاز و قابل تشخیص است تعبیر می شود.

هویت می تواند به عنوان وسیله ای مادی،بیولوژیکی،روان شناختی و فرهنگی برای تشخیص و تمایز هر شخص،گروه و جمعیت از دیگران تعریف شود.این موضوع بسته به هر جامعه یا ملت متفاوت است و همچنین می توان گفت هویت،تجلی دهنده مفاهیمی همچون وحدت،انسجام،یکرنگی،دوام و ثبات است.

می توان هویت فرهنگی را در سه سطح خلاصه کرد:اولین مرحله از هویت فرهنگی ،عضویت در گروه های مختلف فکری،شغلی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،هنری و دیگر گروه هاست.این مرحله محسوس و قابل لمس است.

سطح دوم هم مانند سطح اول محسوس است اما تحت کنترل ما نیست. این سطح از هویت فرهنگی در طی چندین نسل به وجود آمده است و هر تغییری در آن نتیجه تغییر نسل های مختلف است.

سطح سوم هویت فرهنگی محسوس و غیرعادی است و همین امر باعث شده که تا حدی مورد غفلت قرار گرفته است. برخی از روشنفکران این سطح از هویت فرهنگی را برای ایران، روحیه ایرانی نامیده اند.برای پیشرفت در این سطح از هویت فرهنگی نیاز به دوره ای طولانی است و در جوامعی که تجربیات تاریخی چندین ساله و متمدن یافت می شود بسیار غنی است.

هویت معماری

معماری بخشی از هویت هر جامعه ای است و حامل پیامی است درباره مفهوم و مشخصه ها و ویژگی های جامعه ای که در آن به وجود آمده است.بنابراین به جغرافیا ،سنت ها ،بینش ها ،دیدگاه ها و اندیشه های آن جامعه وابسته است.در واقع معماری نمایانگر همه این وابستگی هاست.بنابراین شکی نیست که معماری و طرح ساختمان ها و نمای درونی و بیرونی آن ها به روشنی بیانگرتمدن و فرهنگ هر ملتی است. مطابق نظر “سلطان زاده”هویت هر مکانی مجموعه ای از عواملی است که مشخص کننده آن مکان هستند. مطابق نظر رپوپورت،هویت توانایی تشخیص یک عنصر از سایر عناصر است و این ویژگی برجسته از محیط در شرایط مختلف تغییر نمی کند. این ویژگی برجسته میتواند فیزیکی باشد مانند شکل،اندازه،دکور،سبک ساختار و …و یا رفتار و اعمال خاصی باشد و یا عملکرد آن در محیط.عواملی مانند زیبایی،دانش،آگاهی واصول طراحی را میتوان از یک بنای معماری معنادار و باهویت برداشت کرد.

می توان گفت که ثبات و تغییر و یا سکون و حرکت دو مشخصه اساسی هویت هستند،چراکه هویت محصول جدیدی است که مطابق نیازهای امروزی جامعه است وهمچنین میتواند به عنوان گذشته و ویژگی های تاریخی جامعه به حساب آید. هویت محصول تجربه شخصی است و بنابراین به خاطر تفاوت در این تجربیات،معنای هویت در جوامع مختلف متفاوت است.جریان هویتی ،یک مقایسه بین هدف و داده در ذهن فاعل است.به هرحال هر منظره یا فضا،یک موجدیت خارجی و مستقل است اما به صورت پدیده ای وابسته درک می شود. می توان گفت هویت، همان وابستگی های شخصی است که در طول زمان به وسیله تجربه و آزمایش اندوخته شده است .

مهم ترین مشخصه های هویت معماری...

مکان ها برای خاطرات شخصی ،احساسات و ارزش ها  بسیار مناسب اند «لینچ» دو عملکرد اساسی و عمده برای هویت در نظرگرفته است.اولین عملکرد حس تشخیص و شناخت است. به عبارت دیگر،هویت به ما قدرت تشخیص می دهد و کمکمان می کند درک درستی از محیط داشته باشیم.عملکرد دوم نوعی عملکرد احساسی از هویت محیط است. طراحی معماری ساده و در عین حال دشوار است.ایجاد فضا و مناظر ساده به نظر می رسد اما در حقیقت بسیار پیچیده و عمیق است. به خوبی قابل اثبات است که مردم تحت تأثیر محیط هستند.بشر به طبیعت پا نهاد و محیط مصنوعی و ساختگی را ساخت و مدیریت کرد. مداخله بشر در طبیعت برای ایجاد تنوع در فضاهای معماری در طول تاریخ دستخوش تغییر شده است .در دوره های مختلف هویت هم حالت پویا و هم مانا را تجربه کرده است. اگر هویت تنها روند ثابتی داشت ،معماری هم وضعیت ثابت و بدون تغییری می داشت. به هر حال هویت در معماری نیز مانند هویت انسانی و بشری،هم حالت سکون و هم پویایی را تجربه کرده است.

بشر در طول تاریخ انگیزه های درونی و احساساتش را وارد معماری کرده است و از این طریق محیط فیزیکی و کارکرد محیط زندگی اش را تغییر داده است.آنچه که افراد درک و مشاهده می کنند،اولین اتفاقاتی است که محیط فیزیکی برایشان فراهم کرده است و بعد از آن،مشخصه های شکل،سطوح و ساختار،توجه آن ها را جلب می کند.عوامل بسیاری هستند که بر فرآیند ایجاد هویت در معماری تأثیرگذارند که ما برخی از آن ها را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

سازماندهی فضا:

برای فهم این اصطلاح ابتدا باید با مفهوم فضا آشنا شویم.ارسطو فضا را به یک ظرف تشبیه کرده است.ظرفی که با یک مرز از محیط اطرافش جدا شده است بنابراین فضا همیشه محدود است. نویسنده کتاب” زیبایی شناسی در معماری “اظهار کرده است که مفهوم فضا سه نوع دارد :فضای جغرافیایی،فضای زندگی و فضای معماری.

به زبان قابل درک، اولی فضای ذهنی است که مستقیماً قابل درک نیست .فضای زندگی نیز مفهومی است که تا حدی ذهنی است ولی بسیاری از ویژگی ها و صفات آن مستقیماً درک می شود در حالی که بسیاری از صفات آن بر پایه اطلاعات است و ذهنی است و سومین فضا،کاملاً قابل مشاهده و درک است،مستقیماً احساس می شود و به وسیله عناصر معین به تشخیص داده میشود.در حقیقت فضا دسته یا گروهی از چیزهاست با ارتباطات و وابستگی های خاص که به وسیله عناصر معین قابل تشخیص است. فضا در طبیعت غیرمشخص است و به وسیله شکل اجزایش معین و تشخیص داده می شود.درحقیقت زمانی که فضا به وسیله عناصری محصور می شود و به نوعی سازماندهی می شود،این لحظه همان زمان پیدایش معماری است و در این حالت صفت ممتاز فضا که ارتباط بین عناصرش است شکل می گیرد.مطابق نظر « رپوپورت» طراحی شهرهای آمریکایی هیچ شکل وساختار و نظم خاصی ندارد البته از دیدگاه مردم فرانسه.ایده آمریکایی ها مانند ایده شهرهای اسلامی است.سازماندهی فضاها در مکان های مختلف مانند مدارس،خانه ها،مساجد و مغازه ها و حمام ها و … در معماری ایرانی متفاوت است.معماری با هویت نیاز به یک سیستم طراحی دارد و سازماندهی فضاها می تواند ارتباط معنایی فضاهای مختلف را به خوبی به افراد منتقل کند.

زیر مجموعه های سازماندیهی فضا

سازماندهی فضاها شامل طراحی فضاها برای رسیدن به هدفی خاص و ویژه که به وسیله نوع ارتباط بین عناصر تعیین می شود.این سازماندهی نظم ،ترتیب و موقعیت فضا را تعیین میکند. تفاوت در نوع سازمان دهی منجر به ایجاد تفاوت هایی در ارتباط معنایی بین فضاها می شود.این ارتباط معنایی و سازماندهی فضاها با توجه به کاربرد ها و فرهنگ های مختلف،متفاوت است.

سازماندهی زمان

سازماندهی زمان : مفاهیم از زمان در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت است مثل زمان ادراکی. بشر در زمان و فضا زندگی می کند. از این رو محیط بعد زمانی عالی دارد. تغییر وابسته به گذشت زمان است. طبیعت و محیط اطراف بشر در طول زمان تحت اثرات اقلیمی پیوسته تغییر می کند. ساختمان های زیادی به سبک معماری مدرن با آهن و شیشه ساخته شده اند که هر ارتباطی با زمان را رد می کند. معماری با هویت نشان دهنده ی معماری زمان خود و حافظ فیزیکی و فرهنگی و بنای اجتماعی زمان خود است. طبیعت و محیط امروزه شروع شدن زندگی بشر را دوست ندارند. رودخانه ها، کوه ها، دره ها در طول زمان تشکیل شده اند. بشر نقش بازی کرده تا با ساختن ساختمان ها محیط اطراف خود را تغییر دهد. گذر زمان و تغییر در نوع ساختمان در دراز مدت منجر به تغییر در اجتماع و ساختار فرهنگی می شود. بنابراین عمده تغییرات در مدت زمان معین باید به دنبال بعضی شرایط باشد تا منجر به کم شدن هویت معماری در ساخت فضاها شود. تغییرات فیزیکی اغلب منجر به اجتماع قوی و تغییر فرهنگ می شود.

تغییرات ساختاری زمان به مراتب بیشتری نسبت به تغییرات فیزیکی نیاز دارند. بنابراین، با در نظر گرفتن جامعه و ساختار فرهنگی تغییرات فیزیکی باید اتفاق بیافتد. از این رو آن ها از بین خواهند رفت. حذف این ساختار بشر را سردرگم می کند و نمی تواند با این هویت تغییر یافته از محیطش تطابق پیدا کند. برای جلوگیری از این مشکل در تغییر ساختمان ها در فواصل زمانی مختلف ، مشاهده بعضی اصول و مشخصه نیاز است.

سازماندهی معنایی...

سازماندهی معنایی : هر جامعه فرهنگی دارد که آرمان ها، اهداف و ایدئولوژی خودشان را نشان می دهد. اتفاقات تاریخی گذشته، جنگ ها و پیروزی ها و… معنای مشترکی برای اعضای جامعه دارند. نشانه های مختلف در فرهنگ های مختلف مفاهیم خاص خود را برای مردم دارند. هر فضای معماری آرزوهای خاص جامعه را نمایش می دهد و آن ها را ظاهر مناسب و تبدیل به نشانه می کند. معماری نظم و انضباط معنوی است که در ساختمان ها مجسم شده است. هر ساختمان جدای از استفاده و کارش انتقال دهنده با معنایی است که باید برای کاربران قابل فهم باشد.هر ساختمان باید ظاهر و بعد معنایی داشته باشد. بعد معنایی در معماری با وقایع برجسته ، رنگ، فرم، سایز و مشخصات فیزیکی دیگر نمایش داده می شود. بیشتر مواد ساختمانی بعضی مشخصه هایی دارند که ویژگی های خاص معنایی را نمایش می دهند. برای مثال طلا و سنگ مرمر معتبر و نماینده ثروت و بادوام و صیقل یافته هستند. چوب طبیعی است و گرم می کند و ارزش را تامین می کند که کاملا متناقض با طلا و سنگ مرمر است.انتظارات کاربران از ساختمان های شبیه مسجد یا کلیسا با ساختمان بیمارستان ومدرسه تفاوت دارند. به عبارت دیگر اگر ما فرض کنیم فضای ثابت، طرح ، سبک ، رنگ و فضا حس جدید می سازد. در فضای اداری نوع طرح می تواند به مدیریتی یا اتاق استراحت تغییر کند. معماری با هویت به داشتن احساس و مفهوم نیاز دارد که واقعا فضای مناسب ساخت برای فرهنگ و ایدئولوژی جامعه نشان می دهد. در پایان به استفاده از فرم مناسب ، رنگ و مواد نیاز دارد.

اصول طراحی کلی...

اصول طراحی کلی : اصول طراحی کلی شامل آرمان ها و مفاهیم است .طراحی معماری در روند طراحی انسجام را تامین می کند. کلمه idea از کلمه یونانی idos آمده است که به معنی دیدن است. در تمدن بشری ایده ها نقش مهمی در دگرگونی جامعه در سطح های مختلف دارد. ایده ها فکر می کنند که نتیجه ی مشاهدات و تفکرات ما هستند. آن ها افراد ناب هستند که شامل دریافت بالاترین درک و فهم از هر موضوعی است. این چکیده ای از داده است که از ذهن ما می آید.

معماری قبل از اینکه ساختمان باشد فکر بوده است. ذهن کنجکاو معمار حواس پنجگانه را از محیط درک می کند و ایده های جدیدش و نظریه های معماری استفاده از ابزار مناسب را تغییر می دهد. از این گذشته ذهن معمار توانایی استخراج و آنالیز ایده ها و ساخت ساختمان در گذشته را دارد. ایده ابزاری برای حل مشکلات معماری است. محصول معماری که فاقد ایده است ارزش فرهنگی ندارد.

معماری با هویت و با اصالت به ایده ای خلاق متناظر با فرهنگ هر دوره زمانی نیاز دارد.نیاز به معماری با هویت در روش طراحی تفاوت ایجاد می کند، مثل روش طراحی مفهوم گرایی یا فرم گرایی که در گذشته بعضی از آن ها موفق و بعضی دیگر نا موفق بودند. اما موضوع مهم در طراحی معماری استفاده از ایده های خلاقانه مناسب با نیازهای ساختمان برای رسیدن به معماری با هویت است.

فرم و شکل در ساختمان...

فرم و شکل در ساختمان: بیننده و شنونده یک کار هنری به عنوان یک متحد و تجزی ناپذیر یا به عنوان ترکیبی از فرم و محتوا آن را پیدا می کند. یک کار هنری متشکل از کلمات، صداها و اشکال، رنگ ها یا از آمار و ارقام و فضا است. در طرف مقابل این شامل موضوعی است که تلاش می کند تا واقعیت گرفته شده از زندگی و رویاهای هنرمند را به خوبی بیان کند.

نبود تخیل درباره ی معماری را بدون استناد به اشکال می توان درک کرد. شکل ظاهری قابل دید از هر چیزی خیلی مهم و خیلی ضروری برای تاثیر از ساخت یا محیط هدف است.

فرم درست نسبت سایز، مقیاس(اندازه) و هارمونی دارد. فرم مفهوم ذهنی است. برای هویت عناصری مثل خطوطی که می تواند فرم های منظم وغیر منظم بسازد ، نیاز است. فرم های ساده و اصیل در معماری مدرن و فرم های معنادار در معماری پست مدرن محبوب می شوند. انتخاب فرمی که متشکل از فرهنگ باشد بسیار مهم است. زبان فرم متشکل از سیر تکاملی زیادی است.

موفقیت و پایداری..

موفقیت و پایداری از فرهنگ بستگی به داشتن زبان رسمی معتبر دارد. زبان رسمی از مفاهیمی که مشتق از علائم بصری که نماینده فرهنگ تنها است تنظیم می شود. تغییرات سریع در زبان فرم، فرهنگ را به فقر هدایت می کند. ساختمان از هر جامعه ای نماینده مفاهیم فرهنگی جامعه است. عناصر خارجی وارد شده اگر تطابق فرهنگی نداشته باشد و محصولی بسازند که هویت نداشته باشد و معمار موفق به طراحی فرم ساختمان نشود و ارتباط منطقی با مخاطب نداشته باشد رد می شوند.

مواد ساختمانی :

یکی از عوامل مهم درک فضا موادی از عناصر حیاتی فضا هستند. بسیاری از ویژگی های این موضوع مانند سختی و نرمی، انعطاف پذیری و… با دیدن و لمس مواد قابل فهم هستند. هر ماده ویژگی خاص دارد. لذا تصور برج ایفل با آجر یا کلیسای رانچاپ در استیل و شیشه سخت است. مهم ترین نقش مواد ساختمانی در معماری احتیاجی به توضیح  ندارد. موادی که در معماری به کار می روند نمایده دوره های تاریخی مختلف، اعتقاد و باور ها و فرهنگ آن دوره است. عموما مواد استفاده شده مانند آجر و چوب در ساختمان ها باور در مرگ و میر جهان در جامعه را نشان می دهد. زمانی که از مواد انعطاف پذیر استفاده می کنید مانند سنگ قصر پادشاه نشانه ای از ساختمان با ثبات و مستحکم از پادشاه است.

بنابراین مواد فقط برای تزئین استفاده نمی شوند بلکه برای انتقال مفاهیم از طریق ارزش های نمادین و مفهومی است. آدولف لوس باور داشت که مواد اصل و خوب جایگزین سطح و جایگزین خمیر ارزش ذاتی بسیاری دارند. مواد استفاده شده در فضاهای معماری مختلف هستند. استفاده از مواد بومی سنتی یا مواد مدرن خلوصی که میتواند ویژگی به معماری بدهد را نشان می دهد و کمک می کند کاربران معماری با هویت را بفهمند

ارتباط با زمینه

هر چیز موجودی در محیط زندگی می کند و با اطراف تعامل دارد. این رابطه به فهم محیط کمک می کند و به مردم قدرت می دهد تا محیط خود را کنترل کنند.هر چیزی با اطرافش معنی می گیرد. برای مثال پرسپولیس برای فضای اطراف قابل فهم است و اگر به سرزمین دیگری مانند پاریس منتقل شود تعریف خود را از دست می دهد. بنابراین محیط برای فهم فضای معماری بسیار مهم است. در توجه به طراحی معماری باید به زمینه و نمایش محیط پرداخته شود. ساختمان و فضای معماری به سه طریق با اطراف خود تعامل دارند.

در حقیقت این ارتباط می تواند ساختمان را یکپارچه با طبیعت کند. در این صورت تغییر در زمینه محیط راهی است که کوچک ترین تغییر در اطراف محیط شامل فضای معماری ایجاد می شود. ارتباط بین ساختمان و اطراف آن ها ارتباط هم خویی است. در روش دیگر ما می توانیم عمدا شکل ساختمان را از اطراف مشخص کنیم. این ارتباط ، ارتباط تضاد است.

از چشم انداز نظریه اطلاعات چیزهایی هست به معنای سورپرایز و هر چیز جدید باید به مدل قبلی ربط داشته باشد تا پیام فهمیده شود. وضعیت ارتباط دیگر مخالف نامیده می شود. در این مدل ارتباط، ساختمان در محیطی مخالف واقع شده است. ارتباط بین فضای معماری و محیط در هدایت طرحی از معماری بسیار مهم است. تاکید بر همبستگی و انسجام بصری بین ساختمان و محیط می تواند نقش بزرگی در ساخت معماری با هویت داشته باشد .

شناسایی عوامل در آثار مدرن ....

: در بررسی دیگر معماری با هویت ، ساختمان معاصر با توجه به تاثیر عوامل ذکر شده بالا در شکل دادن هویت مورد مطالعه قرار گرفتند.

مرکز فرهنگ فیلم دزفول : این ساختمان به عنوان طرح برجسته توسط کنفرانس دوساله در نروژ در 1998 انتخاب شده است. فرهاد احمدی این طرح را در1987 توسعه داد. این بنا 5000 مترمربع محیط زیرساخت دارد و محوطه حیاط آن  حدود 10000 متر مربع است. مرکز آن شامل چهار زیربخش مجزا است.اولویت ها : اول آثار بخش زیبا شامل دو سالن بزرگ و کوچک ، اتاق انتظار و صحنه نمایش است. دوم  بخش اطلاعات شامل کتابخانه و اطلاعات.

سوم بخش آموزش شامل دو هنر سنتی و مدرسه هنر بصری. چهارم بخش سرویس شامل مغازه ها ، اتاق چای سنتی و فضای عمومی برای گردآوری هنرمندان و عاشقان هنر. آکادمی جمهوری اسلامی ایران : این ساختمان توسط سید هادی میرمیران برای شرکت در رقابت های طراحی در سال1994 طراحی شد. بخش های ساختمان عبارتند از :

ورودی ، سکو ، حیاط مرکزی ، گنبد، مونتاژ و دیوار آکادمی که حضور آزاد روی تپه های شیب دار دارد ساخته شده  ترکیبی هماهنگ از عناصر طبیعی و مصنوعی و تجسم زیبایی در ساختمان روی زمین است.

نتیجه گیری

هویت ذاتی، طبیعی ، تدریجی و اجتناب ناپذیر و خالق گذشته ی ماست. امروز و آینده ما را هدایت خواهد کرد. به عنوان مهم ترین چالش در زندگی ماست. فضای شناخته شده ترکیبی از علائم و نشانه هایی است که فضا و زمین را تشخیص دهد.

معماری های مطمئن ، با هویت و مشاهده اصول فرهنگی ، نقشها ، و ویژگی های زمین است. تحقیقات اخیر و بررسی ها نشان می دهد عوامل زیر می تواند برای خلق یک معماری با هویت موثر باشد.

سازماندهی فضاها :

ارتباط بین فضای معماری در فرهنگ های مختلف و کاربردها متفاوت است. کاربران انتظارات متفاوتی از درک ارتباط های تعریف شده فضا توسط ورودی های مختلف محیط ها دارند. بنابراین ایده استفاده از فضا برای ساخت تفاوت در ادراک حضار ضروری است.

سازماندهی زمان :

هر پدیده هنری که اتفاق می افتد اشاره به زمان و بستگی به اتفاق آن زمان دارد . آثار معماری در فواصل زمانی اتفاق افتادند. پس فاصله زمانی در اثر هنری بر پایه ی ویژگی فرهنگی شرایط جغرافیایی تعریف شده است و اثر معماری قادر به حفظ هویت با توجه به جامعه و تغییرات فیزیکی در اجتماع است.

سازماندهی معنایی :

احساس ، ادراک و تجربه از ایده های خلق شده مشترک جامعه است که به سمت علائم شناخته شده و اصلی فرهنگی مردم هدایت می کند. فهمیدن این علایم برای حفظ هویت این معماری خیلی مهم است.

اصول طراحی کلی :

ایده ها در قالب نظرات و تفکرات طراحان در عناصر فیزیکی ارائه شده است و به سمت یکپاچگی معماری برای رسیدن به یک هدف خاص هدایت کند. پس مفهوم می تواند طراح را راهنمایی کند تا ارتباط خوبی بین فرم ها ایجاد کند.

اشکال و فرم ها :

اشکال راهی برای فهمیدن فرهنگ نشان داده شده در ساخت محیط است. این صحبت های سازنده در مورد فرهنگ معماری خودشان است. بنابراین استفاده فرم معنادار در ساخت فضاهای معماری می تواند راهی برای رسیدن به ساخت و ساز هویت گرا در معماری معاصر باشد.

مواد ساختمان :

مواد ساختمان علاوه بر این که روی سطح عمل می کنند ، مشخصات متفاوتی مانند خشونت و صافی ، شفافیت ، ثبات و خلوص دارند. بنابراین آن ها معانی مختلفی را در کاربردهای متفاوت انتقال می دهند. پس فهمیدن و استفاده مناسب از ویژگی معنایی و مواد برای رسیدن به معماری با هویت مهم هستند.

ارتباط با زمینه :

ساخت یک ساختمان تاثیر مستقیم بر اطراف آن دارد و ارتباط بین اثر و اطراف می تواند طراح را در خلق فضای معماری راهنمایی کند. توازن بین طراحی و محیط اطراف و کمترین مداخله بر محیط طبیعی اطراف راه حلی برای خلق آثار هویت گرا است. به نظر می رسد این عوامل و سیاست می تواند معماری بسازد که خطی با روند مدرن باشد که شامل مشخصات فرهنگ خودمان و زمین به طور عالی است


منابع

کتاب زندگی جدید – کالبد قدیم  

Description سایت