با توجه به گسترش شهرنشینی در دوران معاصر، نیاز به تآمین مسکن به یکی از اصلیترین نیازهای شهرهای امروزی تبدیل شده است . از طرفی عواملی همچون کمبود سطح زمینهای منا سب، شبکه های دستر سی، امکانات و مسائل اقتصادی، ما را به سمت بلندمرتبه سازی و تو سعه شهرکها به صورت عمودی میبرد . این رویکرد، بسته به طراحی صورت گرفته، میتواند فرصت یا تهدیدی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشود . زیراکه با توجه به بررسی نمونه های اجرا شده میتوان گفت افراد ساکن در برجها و آپارتمانها از امکانات تفریحی و رفاهی بسیاری محروم میشوند و این مسأله تأثیری جدی بر روحیات و کیفیت زندگی آنها دارد.

از طرفی عواملی همچون کمبود سطح زمینهای مناسب، شبکه های د ستر سی، امکانات و مسائل اقت صادی، ما را به سمت بلندمرتبه سازی و تو سعه شهرک ها به صورت عمودی میبرد . این رویکرد، بسته به طراحی صورت گرفته، میتواند فرصت یا تهدیدی برای بهبود کیفیت زندگی شووهروندان باشود . زیراکه با توجه به بررسی نمونه های اجرا شده میتوان گفت افراد ساکن در برجها و آپارتمانها از امکانات تفریحی و رفاهی بسیاری محروم میشوند و این مسأله تأثیری جدی بر روحیات و کیفیت زندگی آنها دارد.

در این میان شهرکهایی نیز با تالش برای حل هر دو مساله طراحی شدهاند. در ادامه به بررسی دو نمونه از این طرحها خواهیم پرداخت.

-مجتمع مسکونی اینترلیس(Interlace)

پروژه اینترلیس، مجموعه ای عظیم از اند آسمان خراش است که با هدف ممکن ساختن زندگی در یکی از گرانترین کشورهای دنیا برای قشر کم درآمد طراحی شده ا ست. طراح این پروژه »اوله شرن«، معماری آلمانی و ازمشهورترین بر سازان جهان است. این پروژه برندۀ جایزۀ »بهترین مجموعۀ مسکونی شهری« از شورای بناهای شهری و بلندمرتبه و جوایزی در حوزههای معماری سبز و طراحی عمومی سنگاپور شده و در سال 2013 به بهره برداری رسیده است.

کانسپت طراحی

واحدهای این مجموعه، به جای روی هم قرار گرفتن و توسعه عمودی، به صورت افقی گسترده و پراکنده شدهاند. نکتۀ جالب توجه در این طرح، استفاده از ساختار و هند سۀ »النۀ زنبور«(آرایش شش ضلعی) با توجه به مو ضوعیت زندگی جمعی در این پروژه است.

ویژگیهای اقلیمی

ا طراحی مجموعه به صورت شبکهای گسترده، علاوه بر اشاعه عملکردی به مسائل اقلیمی نیز پاسخ داده شده است. سازماندهی مدول ها در کنار هم به گونه ای ا ست که حرکت باد در داخل بنا تسهیل می شود و با توجه به اقلیم گرمسیری منطقه، این ویژگی میتواند در ایجاد شرایط مطلوب زیستی در واحدهای مسکونی بسیار مؤثر باشد.

این مجموعه خط آسمانی در مقیاس شهر دارد.

در این پروژه عالاوه بر تراس های خصو صی برای هر واحد، تراسهایی مشترک بین هر واحد هم سایگی دیده میشود.

اما با توجه به نظرات کاربران نقدهایی نیز به این پروژه وارد است. از جمله:
  • شباهت بسیار زیاد بلوک ها به یکدیگر که موجب کمتر شدن خوانایی و ایجاد مشکل در شناسایی و آدرس پذیری آنها شده است.
  • در سرویس های بهداشتی شرایط مساعد برای تهویۀ طبیعی فراهم نیست.
  • در طبقات پایین بعضی بلوک ها، نور طبیعی به اندازۀ کافی به داخل واحدها نمیرسد.

سکونتگاه کوهستانی (Mountain Dwellings)

سکونتگاه کوهستانی پروژهای است که در سال 2008 و در شهر ارستاد دانمارک اجرا شده است.

در این پروژه، دو سوم فضا به پارکینگ و یک سوم آن به فضای اقامتی اختصاص داده شده است. در واقع در این طرح، پارکینگ به پایه ای برای واحدهای مسکونی تراس دار تبدیل شده است. مانند تپهای بتنی که روی آن آبشاری از واحدهای مسکونی از طبقه یازدهم تا سطح خیابان واقع شده است؛ به جای آن که دو ساختمان مجز(یک پارکینگ طبقاتی و یک آپارتمان مسکونی) در کنار هم ساخته شود، تصمیم بر این شد که این دوکاربری در هم ادغام شوند.

فضای پارکینگ چگونه باشد...

فضای پارکینگ باید به خیابان متصل شود و واحدهای مسکونی، به نور خورشید، هوای تازه و دید و منظر احتیا دارند. بنابراین تمام طبقات دارای بامهای سبز رو به تابش خورشید هستند و این منظرهای زیبا را ایجاد کرده ا ست. فضای بسته هر واحد، تنها با دیوارهای شیشهای (دارای درهای کشویی) از باغهای تعبیه شده روی بام جدا میشوند.

با توجه به تراسها و بامهای پوشیده شووده از گیاهان و تغییرات فصوولی، میتوان گفت این ساختمان در طول سال منظره های متنوعی را ایجاد میکند.

قرارگیری این مجتمع در شهر ار ستاد)orestad )این امکان را به آن داده ا ست که هم به زندگی پر شکوه وامکانات شهر کپنهاگ نزدیک و هم از آرامش حاکم بر حومۀ شهر برخوردار باشد.


منابع

  • http://www.theinterlace.com/
  • http://www.archdaily.com/
  • http://www.dezeen.com/