مطابق آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهار

۱- گرفتن کپی از فایل اصلی:پس از اینکه فایل اصلی سازه تحلیل شد،یک SAVE AS از فایل گرفته و با نامی دلخواه مانند PERIOD  جهت تغییر ضرایب ترک خوردگی و بدست آوردن دوره تناوب تحلیلی سازه ذخیره میکنیم.

۲- اصلاح ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستونهامطابق با استاندار 2800

در ابتدا میبایست قفل نرم افزار را باز کرده و بعد از انتخاب تیرها و ستونها بصورت جداگانه اقدام به اصلاح ضرایب ترک خوردگی کنیم.

در تیرها

در ستونها

۳- تحلیل سازه و استخراج زمان های تناوب:پس از اصلاح ضرایب ترک خوردگی در فایل PERIOD ،سازه را تحلیل کرده و مقادیر زمان تناوب را استخراج میکنیم،زمان تناوب درراستاهای X  و Y  را با توجه به حداکثر درصد مشارکت  جرمی در راستاهای مورد نظر از نرم افزار استخراج میکنیم.

لازم به ذکر است که در ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد رعایت محدودیت های مربوط به زمان تناوب الزامی است یعنی حداکثر زمان تناوب همان 1.25 برابر زمان تناوب تجربی درنظر گرفته میشود حتی اگر مقدار تحلیلی بیشتر از آن باشد اما در صورتیکه مقدار تحلیلی و استخراج شده در نرم افزار کمتر باشد مقدار تحلیلی ملاک طراحی و کنترل خواهد بود.

دوره تناوب در جهت محور X

دوره تناوب در جهت محور Y با توجه به حداکثر درصد مشارکت جرمی

۴ - اصلاح ضرایب زلزله

پس از بدست آوردن زمان تناوب در هر دو راستای X و y ،ضرایب زلزله متناظر با زمان تناوبها را در هر دو راستا بدست آورده ،سپس برای اصلاح ضرایب زلزله دو  رویکر داریم:

رویکرد اول :در سازه های منظم و در فایل اصلی دو نیروی EXDRIFT  و EYDRIFT  در قسمت LoadCase  تعریف کرده و ضرایب زلزله بدست آمده از زمان تناوب های تحلیل را در آنها وارد میکنیم و دریفت را با آنها کنترل مینماییم و در صورتیکه سازه نامنظم باشد چهار نیروی EXNdrift،EXPdrift،EYNdrift،EYPdrift  با لحاظ نمودن مقادیر خروج از مرکزیت(طبق آیین نامه مقدار 5درصد – ودر صورتیکه سازه دارای نامنظمی پیچشی باشد میبایست محاسبه گردد)تعریف کرده و ضرایب زلزله بدست

آمده برای هر راستادریفت را با این چهار نیرو کنترل میکنیم.

رویکرد دوم:از فایل اصلی یک save as  گرفته و با نام drift  ذخیره و تمامی مراحل بالا را در این فایل چک میکنیم.

۵ - استخراج مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات

طبق این بند در سازه های منظم میتوان کنترل دریفت را از مرکز جرم طبقات ،و در سازه های دارای نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در لبه های دیافراگم کنترل کرد.

پیشنهاد میگرددحتی در صورتیکه سازه منظم است قبل از کنترل تغییر مکانهای نسبی در مرکز جرم که زمان بر میباشد دریفت لبه های سازه را که نرم افزار به ما میدهدو از مقادیر مرکز جرم بیشتر نیز میباشد را کنترل و درصورت جواب ندادن از مرکز جرم کنترل شود.

مسیر کنترل دریفت طبقات از لبه دیافراگم

حالا در صورتیکه با توجه به بندهای آیین نامه مقادیر دریفت در این حالت بیشتر از مقادیر مجاز بود اقدام به کنترل دریفت از مرکز  جرم مینماییم(درصورت منظم بودن سازه)

از طریق مسیر بالا مقادیر را کپی و در نرم افزار excel درج میکنیم.

مقادیر مجاز آیین نامه

به طور مثال درصورتیکه ساختمان مورد نظر ما 3 سقف با سیستم مقاوم باربر جانبی قاب خمشی بتن آرمه متوسط باشد بر اساس جدول 3-4 استاندارد 2800 ویرایش 4 مقدار Cd=4.5  خواهد بودو دریفت مجاز برابر عدد 0.0055 میباشد که باید با خروجی نرم افزار یا در فایل excel  کنترل شود.


منابع

  • آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ، ویرایش 4