برای آزمایش میلگرد می توان از دو روش تست بهره گرفت; تست مخرب و غیر مخرب.در روش تست مخرب قطعه را تا مرحله گسیختگی و شکست کامل پیش می بریم. اما در روش تست غیر مخرب به قطعه آسیبی نمی رسد .تست غیر مخرب با استفاده از دستگاه های مخصوص توسط اپراتور آموزش دیده انجام می پذیرد.

امروزه با افزایش کاربرد بتن در ساختمان های بتنی و همچنین فلزی، میلگرد نیز جزو مصالح پر استفاده در ساخت و ساز ها محسوب می گردد.در نتیجه بایستی از سلامت میلگرد به کار رفته در ساختمان اطمینان حاصل کنیم.

آزمایشات مخرب میلگرد عبارتند از:

آزمون های کشش،خمش و خستگی.

آزمون کشش

این آزمایش را  طبق استاندارد ملی ایران به شماره 8103-1به هدف بدست آوردن خواص مکانیکی استاتیکی ماده انجام می دهند، که عبارتند از: قابلیت انعطاف پذیری(قابلیت مفتول شدن)، حد تناسب، حد الاستیک، مدول الاستیسیته، مقاومت کشش، حالت ارتجاعی، نقطه تسلیم، مقاومت تسلیم و مقاومت به شکنندگی.

میلگرد را درون دستگاه قرار می دهیم و دو سر میلگرد را با گیره ها محکم می کنیم، سپس میلگرد با سرعت استاندارد تحت کشش قرار میگیرد و از هم گسیخته می شود.

آزمون کشش
آزمایشات مخرب میلگرد عبارتند از:

در این آزمون درصد کشیدگی را مورد بررسی قرار می دهیم، حداکثر مقاومت کششی را نیز از حاصل تقسیم حداکثر بار وارده به سطح مقطع عضو بدست می آوریم. دستگاه کشش باید طبق استاندارد ملی ایران کالیبره شود.اگر محل شکست در فک‌ها باشد یا فاصله خط شکست تا فک‌ها کمتر از قطر اسمی یا 20 میلیمتر( هر کدام که بزرگتر است) باشد، آزمون مردود است.

آزمایش خمش

طبق استاندارد ملی ایران این آزمون به دو روش خمش( خمش سرد) و خمش مجدد انجام می گیرد.

خمش

این آزمایش با استفاده از دستگاه خمش انجام می گیرد.در این دستگاه تکیه گاه و سنبه می چرخند و حامل ثابت است. این آزمایش را بر روی میلگرد های با قطر حداقل 250 میلیمتری انجام می دهند. همچنین این میلگرد ها مستقیما از خط تولید انتخاب می شوند که تحت هیچ بارگذاری قرار نگرفته باشند.

خمش مجدد

در این آزمون نیز از میلگرد 250 میلیمتری استفاده می شود. با این تفاوت که این اعضا را 90 درجه خم میکند، سپس دمای آن را تا 100 دجه سانتی گراد در مدت 30 دقیقه بالا می برند وبه عضو زمان می دهند تا به دمای محیط برگردد.

آزمایش خمش

آزمایش جوش پذیری میلگرد

قابلیت جوشکاری میلگرد ها بر اساس میزان کربن به کار رفته در فولاد تعیین می گردد. اگر میزان کربن کمتر از 0.51 درصد باشد،قابلیت جوشکاری دارد. بسته به کاهش میزان کربن ;قابلیت جوشکاری بیشتر می شود.اگر جوش پذیری میلگرد ها مشخص نباشد باید آن ها را مورد آزمایش قرار دهیم.بنابراین تعدادی میلگرد جوش شده را انتخاب می کنیم و تحت آزمایش کشش و خمش قرار می دهیم.

نتیجه آزمایش کشش زمانی مورد قبول است که گسیختگی در محل یا مجاورت جوش نباشد.و نتیجه آزمایش خمش نیز زمانی مطلوب است که در مقطع جوش ترک به وجود نیاید.

آزمایش خستگی

هنگامی که یک نمونه در آزمون کشش در تنشی مشخص می شکند ، بایستی بدانید که در برابر بار های چرخشی و تناوبی در تنش های بسیار کمتری گسیخته می شود. بنابراین یک قطعه ممکن است در تنش های بسیار کم بعد از گذشت چند ماه استفاده بشکند. این نوع شکست به شکست در اثر خستگی معروف است.

فلز از دانه های ریزی تشکیل شده است که صفحات لغزش آن ها در جهات گوناگون قرار دارند.عمل لغزش در مراحل اولیه مشکلی ایجاد نمی کند اما با تکرار این عمل ترک های ریزی به مرور زمان تشکیل می شوند و گسترش پیدا میکنند. در نتیجه سطح مقطع عضو کاهش یافته و نمی تواند جوابگو تنش وارده باشد.

در این آزمایش میلگرد را تحت نیروی کشش محوری قرار می دهند به این ترتیب که در دامنه ی کشسان به طور متناوب مطابق منحنی سینوسی با بسامد f تغییر کند.آزمایش را تا زمان شکست میلگرد و یا رسیدن به تعداد چرخه های بارگذاری مشخص شده در استاندارد قطعه(بدون ایجاد شکست) ادامه می دهند.

نیرو وارده بایستی به صورت محوری به میلگرد وارد گردد و به هیچ وجه تحت گشتاور خمشی قرار نگیرد.گسیختگی میلگرد در نزدیکی فک ها ،در فاصله معادل با دو برابر قطر اسمی میلگرد از فک و یا شروع گسیختگی در قسمت های خاصی از میلگرد موجب مردودی نتایج آزمایش میگردد.

سه آزمایش خستگی معروف عبارتند از:آزمایش میله چرخان، آزمایش خستگی با میله ارتعاشی و آزمایش خستگی تحت کشش و فشار.

آزمایشات غیر مخرب میلگرد

آزمایشات غیر مخرب از جمله: بازرسی با ذرات مغناطیسی(MT) ،بازرسی مافوق صوت(UT) و بازرسی با اشعه X.در اینجا به بررسی آزمایش اولتراسونیک که با استفاده از امواج مافوق صوت(UT) کار می کند بسنده می کنیم.

آزمایش التراسونیک میلگرد جوش شده

این آزمون که از دسته آزمایشات غیر مخرب می باشد، روشی است برای بررسی کیفیت جوش های فورجینگ سر به سر .در این آزمایش از دستگاه مخصوص تست التراسونیک استفاده می شود که با استفاده از نرم افزار امواج مافوق صوت را به محل جوش می فرستد. این یک دستگاه تخصصی است که نیاز به کالیبره دارد در نتیجه اپراتور دستگاه باید دارای گواهینامه معتبر باشد.

آزمایش التراسونیک میلگرد جوش شده

منابع

https://omranmodern.com/mag/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/

https://www.markazeahan.com/types-test-rebar-results/

http://behradcompany.com/2020/02/25/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/