کلیه اعضا دفتر فنی و کادر اجرائی گروه مهندسین فراگامان دلتا به شرح زیر می باشد:


مهندس علی کاظمیفوق لیسانس شهرسازی
دکتر سعید ارجمنددکتری معماری
امید داداشیکاردان معماری
خانم صبوریاپراتورنقشه کشی
حمید اسبوئیمتره و برآورد

امیر بابک خلعتبریکارشناس ارشد عمران
علی اصغر ذوالفقار ویشکائیکارشناس ارشد خاک و پی
مجتبی عاشوریکارشناس ارشد خاک و پی
علیرضا صدیق کارشناس ارشد محیط زیست
مازیار قاسم زاده کارشناس ارشد راه و ترابری
رامین مولوی کارشناس ارشد سازه
وحید اسبوئیکاردان عمران
همایون ذوالفقارکارشناس عمران

شهرام اسبوئیکارشناس ارشد نقشه برداری
امیر دهری کارشناس نقشه برداری
جواد رحمانینقشه بردار
مهدی رحمانیکمک نقشه بردار

مصطفی احمدیکارشناس تأسیسات
علی سرلککارشناس تأسیسات مکانیکی
محمود جعفریکارشناس تأسیسات مکانیکی
مجتبی ملاکاردان تأسیسات
جمال فرهنگیانکاردان تأسیسات

جواد جواندکتری برق
جهانگیر اسدیکاردان برق
محمود ایروانیدیپلم برق
حسین نصیری دیپلم مخابرات

بهنام مبصرکارشناس ارشد IT
فاطمه جعفرپورکاردان کامپیوتر
محمد قربانیکارشناس هوش مصنوعی

عباس آقاخانیکارشناس ارشد حسابداری
محسن نوریکارشناس حسابداری

مسعود شاهیدهکارشناس ارشد مدیریت ساخت
مجتبی عاشوریکارشناس ارشد خاک و پی

علی اصغر ذوالفقارکارشناس ارشد خاک و پی
شهرام اسبوئیکارشناس ارشد نقشه برداری
امیربابک خلعتبریکارشناس ارشد عمران
همایون ذوالفقارکارشناس عمران

علیرضا صدیقکارشناس ارشد عمران محیط زیست
جواد جواندکتری برق

محسن نوریمتصدی تدارکات
بهروز گندمکارمتصدی تدارکات

علیرضا صدیق بازرس اصلی
خانم شیریبازرس علی البدل

علی اصغر ذوالفقار ویشکائیکارشناس ارشد خاک و پی
مسعود شاهیدهکارشناس ارشدمدیریت ساخت
جواد جواندکتری برق
علی سرلککارشناس تأسیسات

برای اینکه بتوانید شما هم جزوی از دفتر فنی و کادر اجرائی گروه مهندسین فراگامان دلتا باشید، به بخش فرصت شغلی ما مراجعه نمایید. حتما با ما در ارتباط باشید.